วันแรงงานแห่งชาติ วันที่คนงานต่างก็ต้องปรับปรุงความสามารถ

วันแรงงาน ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อจะเป็นการยกย่องให้เห็นจุดสำคัญของแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านคุณภาพ ซึ่งผู้ใช้แรงงานถือว่าเป็นฝ่ายผลิตที่มีจุดสำคัญในการผลักดัน ช่วยการส่งเสริมด้านการพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจ ภายในต่างประเทศได้มีแรงงานเป็นปริมาณมาก โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้เรียกว่า วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี

 
สำหรับประวัติ วันแรงงาน แห่งชาติ ในสมัยประเทศยุโรป ถือว่าเป็นวันเมย์ดย์ เป็นวันเริ่มต้นช่วงฤดูใหม่ทางด้านการเกษตร จึงได้มีพิธีฉลองพร้อมกับทำการบวงสรวงของให้ได้มีการปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดี รวมถึงขอให้ประชาชนทั่วไปอยู่เย็นเป็นสุข  อีกทั้งทางภาคเหนือของประเทศยุโรปก็ได้มีการจัดงานรอบกองไฟภายในวันนี้อีกด้วย ซึ่งเป็นประเพณีภายในประเทศอังกฤษที่ยังได้มีการสืบทองกันมาถึงสมัยนี้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัตความเป็นมาวันแรงงานแห่งชาติของเมืองไทย วันแรงงาน เมื่อได้มีอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้แรงานก็มีปัญหามากยิ่งขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงปัญหาแรงงานก็ถือว่ามีความสลักซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนเป็นเหตุให้ในปี พ.ศ. 2475 เมืองไทยก็ได้มีการเริ่มจัดการเกี่ยวกับการบริหารแรงงาน โดยการจัดสรรพร้อมกับมีการพัฒฯแรงงานให้มีการคุ้มครองดูแลเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานให้กับผู้ใช้แรงงานกันนั่นเอง
 
วันแรงงาน
เพราะเช่นนั้นวันแรงงานแห่งชาติ จึงตกเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นเหตุให้คนไทยทุกคน  ต่างก็อยากให้ถึงวันแรงงาน เพราะเป็นวันที่มีการพักผ่อนจิตใจ พร้อมกับพักผ่อนกาย ที่มีช่วงเวลาวันหยุดหลายวันกันนั่นเอง