ความเป็นมาวันวิสาขบูชา วันที่คนไทยทุกท่านให้ความสำคัญ

วันวิสาขบูชา ที่ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณมีบูชา ที่มีการแปลความหมายว่า การบูชาภายในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงเป็นเหตุให้วันวิสาขบูชา นั้นหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งในการกำหนดวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งจะตรงกับปีปฏิทินจันทรคติของไทย มักจะมีการตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือว่า มิถุนายน แต่ถ้าในปีของบางประเทศคงมีการกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย วันวิสาขบูชา เนื่องจาก ประเทศเหล่านี้จะมีการตั้งอยู่ในตำแหน่งที่จะแตกต่างไปจากต่างเมืองไทย เป็นเหตุให้กลายเป็นวันแตกต่างไปตามเวลา

 
ซึ่ง วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เมื่อได้มีพระนางสิริมหามายา ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ในกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ทรงตั้งครรภ์และใกล้จะจะประสูติ โดยพระนางแปรพระราชฐานให้ไปประทับ ที่กรุงเทวทหะ เพื่อไปประสูติในตระกูลอของพระนาง ตามประเพณีที่นิยมภายในสมัยก่อน ๆ และได้มีการเสด็จไปพักผ่อนหย่อนใจพระอิริยาบถที่ได้ต้นสาละ ที่สวนลุมพินีวัน  และพระนางก็ได้มีการประสูติเกิดขึ้น เป็นพระโอรส ที่ใต้ต้นสาละ ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 พุทธศักราช 80 ปี เมื่อกุมารได้มีการประสูติได้แค่ 5 วัน ก็ได้มีรับถวายพระนามชื่อว่า สิทธัตถะ ที่มีการแปลว่า สมปรารถนา
 
วันวิสาขบูชา
ดังนั้นวันวิสาขบูชา ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสลักสำคัญอย่างมากอีกวันหนึ่ง ที่คนไทยทุกคนให้ความสนใจเช่นเดียวกัน พร้อมกับนี่ก็เป็นวันที่ชาวไทยทุกคนมีความสุข  เมื่อได้มีการทำบุญภายในวันสำคัญอย่างวันวิสาขบูชานั่นเอง